Spoločnosť zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s používaním webovej stránky www.tvba.sk . Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom údajov je City TV, s.r.o., IČO: 35 955 511, Prokopova 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3760/B, Výpis, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom zaslaných objednávok prostredníctvom kontaktného formulára cez internetovú stránku www.tvba.sk.

II. Účel spracuvávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje. Kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom). Fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, IČO, DIČ, IČ DPH a číslo bankové účtu.

Návšteva webstránky – informácie pre návštevníkov
Osobné údaje: IP adresa, ID cookie, typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku, typ a verzia prehliadača, časové pásmo, zásuvný modul prehliadača, operačný systém.
Účel spracovania: zlepšovanie služieb, vyhodnocovanie návštevnosti a pre štatistické účely. Je to oprávnený záujem prevádzkovateľa.
Registrácia na portáli
Osobné údaje: emailová adresa + nepovinné ďalšie údaje: meno a priezvisko, adresa, pohlavie, telefonický kontakt.
Účel: využívanie služieb portálu, zasielanie newslettra a noviniek, zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby.
Právny základ: registrácia uživateľa pre poskytnutie služby, súhlas dotknutej osoby užívateľa a oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, s cieľom zlepšiť webovú stránku Prevádzkovateľa a jej funkčnosť, pre správu webovej stránky, pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy.

III. Zdroje získavania osobných udajov

City TV získava osobné údaje priamo od užívateľov. Minimálny rozsah získaných osobných údajov je emailová adresa užívateľa. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje, ktoré nie sú povinnými údajmi k registrácii na portáli (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, ulica, PSČ, mesto, štát, telefonický kontakt).

Zdieľanie údajov s ďalšími osobami

City TV môže využívať externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a správu portálu. Pre účely plnenia ich povinností im musí City TV odovzdať určité osobné údaje osôb. Spoločnosť môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Vyššie uvedené tretie strany sú však zo strany City TV preverené a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov užívateľov.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

IV.Poskytnutie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou služby očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, predmetom ktorej je vykonanie predmetnej služby za dohodnutú cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním

V. Zabezpečenie osobných údajov

City TV za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. City TV udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

VI. Čas uchovávania osobných údajov

City TV uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky
Spoločnosť City TV spracúva osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

Doba spracúvania osobných údajov užívateľov služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa
Spoločnosť City TV spracúva osobné údaje na základe dobrovoľnej registrácie na portáli do doby trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa.

Súhlas udelený užívateľmi služieb a funkcií portálu Prevádzkovateľa
Pokiaľ spoločnosť City TV spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, bude doba spracúvania doba trvania registrácie z dôvodu používania služieb portálu a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa alebo dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá pred uplynutím uvedenej lehoty.

VII. Práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

  • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
  • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
  • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany City TV, príp. sprostredkovateľov,
  • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým City TV neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich City TV už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým City TV neoverí, či oprávnené záujmy City TV prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
  • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov City TV;
  • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že City TV porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

V Bratislave, 1.1.2019Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam