logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Ako manažovať a spravovať reklamu

17.1.2018 07:55 | TV Bratislava

Manažment reklamy je plánovaný manažérsky proces určený na dohľad a kontrolu rôznych reklamných aktivít zapojených do programu komunikácie s cieľovým trhom firmy a ktorý je nakoniec určený na ovplyvňovanie rozhodnutí spotrebiteľov o nákupe.

Reklama je len jedným z prvkov propagačného mixu spoločnosti a ako taká musí byť integrovaná do celkového marketingového komunikačného programu. Reklama je však najdrahšia zo všetkých propagačných prvkov, a preto musí byť riadená starostlivo a zodpovedne.

Obchodníci používajú rôzne typy reklamy:

 • Reklama na značky
  je definovaná ako neosobná komunikačná správa umiestnená na platenom, masovom médiu, ktorého cieľom je presvedčiť cieľových spotrebiteľov o prínosoch výrobkov alebo služieb v snahe vyvolať ich k nákupu.
 • Korporátna reklama
  sa vzťahuje na platené správy určené na komunikáciu hodnôt korporácie v snahe ovplyvňovať verejnú mienku. Iné typy reklamy, ako je nezisková reklama a politická reklama, však predstavujú špeciálne výzvy, ktoré vyžadujú rôzne stratégie a prístupy.

Manažment inzercie

je komplexný proces, ktorý zahŕňa vypracovanie mnohých vrstvových rozhodnutí vrátane vývoja reklamnej stratégie, stanovenie rozpočtu na reklamu, stanovenie reklamných cieľov, určenie cieľového trhu, mediálnu stratégiu (ktorá zahŕňa mediálne plánovanie), vypracovanie stratégie správy a hodnotenie celkového efektívnosť reklamného úsilia.) Manažment reklamy môže zahŕňať aj nákup médií.

Na najjednoduchšej úrovni môže byť riadenie reklamy obmedzené na štyri kľúčové oblasti rozhodovania:

 1. Definícia cieľového publika: s kým chceme hovoriť?
   
 2. Stratégia správy (alebo kreatívy): Čo im chceme povedať?
   
 3. Mediálna stratégia: Ako sa k nim dostaneme?
   
 4. Meranie efektívnosti reklamy.

Správa reklamy

Spotrebitelia majú tendenciu myslieť si, že všetky formy komerčnej propagácie sú reklamou. Avšak v marketingu a reklame výraz "reklama" má veľmi špeciálny význam, ktorý odráža jeho postavenie ako odlišný druh propagácie.
Kľúčovou črtou reklamy je to, že využíva masmédiové kanály ako noviny, časopisy, rozhlas alebo televíziu na oslovenie potenciálnych zákazníkov
.
Americká marketingová asociácia (AMA) definuje reklamu ako "umiestňovanie oznamov a presvedčivých správ v čase alebo priestore zakúpených v ľubovoľnom médiu podnikateľskými firmami, neziskovými organizáciami, vládnymi agentúrami a jednotlivcami, ktorí sa snažia informovať a / alebo presviedčať členov určitého cieľového trhu alebo publika o svojich produktoch, službách, organizáciách alebo nápadoch.

Vybraní marketingoví odborníci definovali inzerciu nasledovne: "akákoľvek neosobná komunikácia, ktorú zaplatí určený sponzor, a zahŕňa buď masovú komunikáciu, čiže noviny, časopisy, rozhlas, televíziu a iné médiá (napr. bilboardy, autobusová zastávka označovanie) alebo priamu komunikáciu so spotrebiteľmi prostredníctvom priamej pošty".

Je tu prvok marketingového komunikačného mixu, ktorý nie je osobný, zaplatený určeným sponzorom a šírený prostredníctvom hromadných komunikačných kanálov na podporu prijatia tovaru, služieb, osôb alebo nápadov.

Jedna z najkratších definícií je, že reklama je "platený, masovo sprostredkovaný pokus presvedčiť".

V rôznych definíciách reklamy sa objavuje niekoľko spoločných tém:

 1. Reklama je platenou formou komunikácie, a preto je komerčnej povahy.
 2. Reklama využíva neosobné kanály (komerčné masmédiá), čo znamená, že je zamerané na masové publikum, a nie na individuálneho spotrebiteľa, a jednosmerný komunikačný režim, v ktorom sponzor posiela správy, ale príjemcovia nemôžu reagovať alebo položte otázky týkajúce sa obsahu správ.
 3. Reklama má určeného sponzora.

Stručne povedané, vzhľadom na to, že reklama je zaplatená, je to jeden z mnohých kontrolovateľných prvkov v marketingovom programe.

Reklama je kvalitatívne odlišná od publicity, kde sponzor správy nie je identifikovaný alebo nejednoznačne definovaný a odlišný od osobného predaja, ktorý sa vyskytuje v reálnom čase a zahŕňa určitý osobný kontakt medzi sponzorom správy a príjemcom, čo umožňuje obojsmerný dialóg.

Zatiaľ čo reklama odkazuje na reklamnú správu sama osebe, správa reklamy sa týka procesu plánovania a realizácie reklamnej kampane alebo kampaní. to znamená, že ide o sériu plánovaných rozhodnutí, ktoré začínajú prieskumom trhu, a to aj prostredníctvom vytvárania reklamných rozpočtov, rozvíjania reklamných cieľov, vykonávania tvorivých správ a nadväzujúcich krokov na meranie miery, do akej boli dosiahnuté ciele, a na vyhodnotenie nákladov a prínosov celkovej reklamnej činnosti.

Reklamná a organizačná zodpovednosť

V komerčných organizáciách je reklama spolu s inými marketingovými komunikačnými činnosťami konečnou zodpovednosťou marketingového oddelenia. Niektoré spoločnosti outsourcujú časť alebo všetku prácu odborníkom, ako sú napríklad reklamné agentúry, kreatívne tímy dizajnérov, web dizajnéri, nákupcovia médií, špecialisti v oblasti správy udalostí alebo iní príslušní poskytovatelia služieb.

Ďalšou možnosťou je, aby spoločnosť vykonávala väčšinu alebo všetky reklamné funkcie v rámci marketingového oddelenia v takzvanej internej agentúre. Podľa definície je interná agentúra "reklamná organizácia, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť, ktorej slúži." Jeho poslaním je poskytovať reklamné služby na podporu obchodných a marketingových cieľov svojej materskej spoločnosti.

Interné agentúry aj outsourcingové modely majú výhody a nevýhody.

 • Outsourcing externej agentúry umožňuje obchodníkom získať vysoko špecializované strategické, výskumné a plánovacie schopnosti, prístup k najvyšším tvorivým talentom a poskytuje nezávislý pohľad na marketingové alebo reklamné problémy.
 • Vnútropodnikové agentúry poskytujú nákladové výhody, časovú efektívnosť a umožňujú obchodníkom väčšiu kontrolu nad reklamným úsilím. Personál, ktorý pracuje v rámci vlastnej agentúry, navyše získa značné kreatívne skúsenosti, ktoré zostávajú v spoločnosti.
  Nedávne trendy naznačujú, že počet interných agentúr rastie.

Plánovanie médií

Strategické mediálne plánovanie pozostáva zo štyroch kľúčových oblastí rozhodovania:

 1.     Stanovenie cieľov médií (s ohľadom na marketingové aj reklamné ciele)
 2.     Vytvorenie stratégie mediálneho kanála na realizáciu cieľov médií - široká vízia toho, kedy a ako dosiahnuť cieľové publikum.
 3.     Návrh taktiky médií - špecifické pokyny o mediálnych aktivitách, umiestnení a preferovanej polohe.
 4.     Vypracovanie postupov hodnotenia účinnosti mediálneho plánu.

Tradičný prístup k mediálnej stratégii sa zameral predovšetkým na stanovenie cieľov dosahu správnosti, hmotnosti a frekvencie. Súčasný prístup však často považuje mediálnu stratégiu za rozšírenie tvorivej stratégie.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_managementZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava


 • Efektivita televíznej reklamy po všetkých stránkach zosilnela. Vedia to najsilnejšie značky a preto má TV reklama najväčší podiel v mediamixe.
 • Televízia je sledovaná viac ako kedykoľvek predtým a vo všetkých vekových kategóriách. Je všade a vo viacerých platformách.
 • Synergia televízie a online je úchvatná - vzájomne si pomáhajú.
 • Sociálne (získané) médiá nestačia. Ak platená reklama, tak dôveryhodné masmédiá, ktoré naštartujú kampaň.

Image in photogallery
Štúdia: Televízna reklama vedie k rastu malých podnikov (1441)
21.4.2019 07:53 | Regiontvnet

Image in photogallery
8 potrieb pre ktoré sledujeme video / výsledky štúdie Thinkbox (2690)
16.2.2019 10:49 | Mária Urlandova

Image in photogallery
Televízna reklama je najbezpečnejšia reklamná investícia (860)
30.1.2019 01:34 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Aké má televízia miesto v marketingovej komunikácií (3025)
27.1.2018 07:57 | TVBA


Image in photogallery
Ako manažovať a spravovať reklamu (3360)
17.1.2018 07:55 | TV Bratislava

Image in photogallery
Pravda o mládeži - motivácie pre sledovanie videí (3681)
19.12.2017 07:26 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo je to AFP - program financovaný inzerentom? (2236)
4.5.2017 14:17 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Paleta obsahového partnerstva v televízií (2392)
4.5.2017 09:49 | Regiontvnet


Image in photogallery
Úvod do obsahu AFP a značkového obsahu (2172)
2.5.2017 12:39 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Úvod do spotovej reklamy (1739)
21.4.2017 07:51 | Regiontvnet

Image in photogallery
Čo dokazujú výskumy v televíznej reklamy (3091)
13.4.2017 08:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo treba zvážiť pri plánovaní a kúpe TV kampane? (2861)
10.4.2017 10:23 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Aké sú vaše ciele a čo chcete TV reklamou dosiahnuť ? (2459)
9.4.2017 13:43 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Ako efektívne zacieliť na skupiny? (2619)
8.4.2017 14:37 | RegionTVnet

Image in photogallery
Možnosti regionálneho plánovania TV (3817)
5.4.2017 11:45 | RegionTVnet

Image in photogallery
Kedy by ste mali inzerovať v televízií? (2476)
4.4.2017 07:58 | RegionTVnet


Image in photogallery
Televízia multiplikuje úspech ostatných médií v mixe (3122)
2.4.2017 15:15 | RegionTVnet

Image in photogallery
Pravidlá a odôvodnenie umiestnenia produktov (2229)
13.5.2016 13:54 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Typy umiestnenia produktu (2477)
10.5.2016 14:58 | Regiontvnet

Image in photogallery
4 spôsoby, ako sa dostať značkový obsah na obrazovku (3042)
9.5.2016 18:29 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako získať to najlepšie zo značkového obsahu (2441)
5.5.2016 15:25 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Úvod do Video on demand (2534)
5.5.2016 08:23 | Regiontvnet

Image in photogallery
Kto sú vysielatelia VOD (2757)
5.5.2016 08:11 | Regiontvnet

Image in photogallery
Získané média nemôžu nahradiť hromadné médiá (3511)
4.5.2016 11:17 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Ako odhadnúť sledovanosť regionálnej TV  (2118)
3.5.2016 15:40 | Regiontvnet

Image in photogallery
Prehľad obsahových partnerstiev (2126)
3.5.2016 07:30 | Regiontvnet

Image in photogallery
Objavte regionálnu televíziu pre vašu úspešnú kampaň  (2841)
27.4.2016 08:15 | Regiontvnet

Image in photogallery
Televízia má rýchlu odozvu (3167)
15.4.2016 07:42 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia je všade (2989)
15.4.2016 07:18 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia pôsobí na emócie a popularizuje značky (3138)
13.4.2016 18:08 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je životne dôležitá aj pre dlhodobý úspech značky (2863)
13.4.2016 14:44 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Televízia je steroid pre iné médiá (3123)
13.4.2016 14:41 | Mária Urlandová


Image in photogallery
Televízia má bezkonkurenčný rozsah a dosah (2803)
13.4.2016 12:01 | Mária Urlandová

Image in photogallery
Čo sa stane, keď odoberiete ľuďom obľúbené značky? (2746)
13.4.2016 10:30 | RegionTVnet

Image in photogallery
Plánovanie televízneho vysielania (2523)
13.4.2016 08:14 | Regiontvnet

Image in photogallery
Ako fázovať televíznu kampaň? (2612)
1.4.2016 10:25 | TVBA


Image in photogallery
Koľko stojí teleshopping? (1985)
26.3.2016 15:09 | Mária Urlandová

Image in photogallery
AFP pomáhajú značkám vyniknúť na preplnenej televíznej scéne (3852)
7.6.2010 15:20 | Regiontvnet
Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam