Postup pri rozvode – ako na to?

16.11.2017 09:40

Prax v oblasti rodinného práva nám častokrát ukazuje chyby, ktorých sa ľudia rozhodnutí zásadným spôsobom zmeniť svoje životy, najmä pod vplyvom silných, možno i protichodných emócií dopúšťajú, či už pri podávaní návrhu na rozvod manželstva, alebo v následnom rozvodovom konaní. Tieto chyby vznikajú nielen pre okolnosti, v dôsledku ktorých sa k rozvodu manželstva schyľuje, ale i, ak nie práve preto, že ľudia nemajú dostatok informácií o tom, čo rozvod manželstva po právnej stránke predstavuje, čo urobiť ako prvé a na koho sa v tom zmätku s rozvodom súvisiacim, obrátiť.

Aby ste túto emočne, fyzicky a nejeden raz i finančne náročnú tortúru, akou je rozvod manželstva zvládli, je dobré mať po ruke manuál, či súhrn základných krokov, ktoré vás prevedú rozvodovým konaním a umožnia vám toto zvládnuť i bez pomoci odborníka. Ak ste teda definitívne rozhodnutý ukončiť jednu etapu svojho života, no neviete, čo je spojené s rozvodom manželstva, na čo sa máte pripraviť, čo má obsahovať návrh na rozvod, kam ho podať, a ako upraviť vaše práva k maloletým deťom, čítajte ďalej.

Existujú dôvody, pre ktoré je manželstvo možné rozviesť?

Je nutné mať na pamäti, že právna úprava SR neumožňuje rozvod dohodou. Rozhodnúť o zániku manželstva môže tak len súd, a to na návrh niektorého z manželov, i bez súhlasu druhého manžela, pokiaľ sú vzťahy medzi týmito tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov zároveň nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Dôvody rozvratu manželstva môžu byť samozrejme pre každý prípad rôzne a je na posúdení súdu, či tieto bude považovať za dostatočné. Manželia sú si rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní spolu žiť a rešpektovať sa, byť si verní, pomáhať si, spoločne sa starať o deti, dbať o uspokojovanie potrieb rodiny. Najčastejšími príčinami rozvratu vzťahov medzi manželmi je tak práve nerešpektovanie vzájomných povinností, fyzické či psychické násilie jedného z manželov, nevera, požívanie alkoholu v nadmernej miere, vzájomná citová odluka manželov a pod. Ak možno uvedené preukázať i listinnými, či inými dôkazmi, ako je napr. potvrdenie polície, lekárske potvrdenie, zaiste odporúčame tieto súdu predložiť, prípadne navrhnúť súdu, aby tieto dôkazy vyžiadal od kompetentných orgánov, ak tieto sami zabezpečiť neviete. Hmatateľné dôkazy však nie sú nevyhnutné. Často sa stáva, že na preukázanie rozvratu manželstva postačuje i samotný výsluch oboch manželov.

Ako spísať návrh na rozvod a čo musí obsahovať?

Ďalším podstatným krokom potvrdzujúcim vážnosť vášho rozhodnutia, smerujúcim k definitívnemu rozpadu manželského zväzku, je spísanie návrhu na rozvod manželstva. Aby súd na základe takéhoto návrhu o zániku manželstva rozhodol, musí tento obsahovať náležitosti stanovené zákonom. Predovšetkým je to správne označenie súdu, ktorému je návrh adresovaný. Príslušným na rozhodnutie je okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich, pričom posledným spoločným bydliskom nemusí byť miesto trvalého pobytu, akoby sa niektorí mylne domnievali, ale adresa, na ktorej títo naposledy spoločne žili, a kde jeden z nich ešte stále žije. Ak takého miesta niet, je miestne príslušný na rozhodnutie všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecným súdom sa však už v zmysle novej civilnoprávnej úpravy myslí súd v mieste trvalého bydliska. Ďalšou náležitosťou návrhu je označenie účastníkov konania, kde ten z manželov, ktorý návrh podáva vystupuje ako ,,navrhovateľ“, a manžel, proti ktorému návrh smeruje ako ,,druhý manžel“. Pri oboch je nutné v záhlaví návrhu uviesť osobné údaje, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt (ak nie ste zastihnuteľný na adrese vášho trvalého pobytu, uveďte i adresu, na ktorej preberáte poštu, a kde vám môže súd zasielať korešpondenciu), dátum narodenia a štátnu príslušnosť. Pre uľahčenie komunikácie so súdom odporúčame uviesť i telefónne číslo a e-mail. Nasleduje stručný popis toho, kde bolo manželstvo uzatvorené, koľké je toto manželstvo v poradí u oboch manželov, či z manželstva pochádzajú maloleté deti a stručný popis priebehu manželstva. Nezabúdajte však, že z návrhu musí byť predovšetkým zrejmé, že sa domáhate rozvodu manželstva a z akých dôvodov. Je preto nevyhnutné označiť a opísať dôvody rozvratu manželstva. Súd totiž manželstvo rozvedie len vtedy, keď sú preukázané dôvody jeho rozvratu. V opačnom prípade manželstvo nerozvedie. Veľmi dôležitá je správna formulácia petitu, teda záveru, v ktorom v sumári vyjadríte, čo návrhom žiadate, resp. ako má konajúci súd rozhodnúť. Ak návrh formulujete sami, buďte pri písaní petitu obozretný a dobre zvážte, čo týmto žiadate (petit by mal znieť asi takto: „Súd manželstvo Michala Múdreho, nar. 24.11.1978 a Nory Múdrej, rod. Svitkovej, nar. 06.02.1980, uzavreté dňa 11.11.2005 v rímsko-katolíckom kostole v Trenčíne, ktoré je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v Trenčíne vo zväzku 12, ročník 2005, na strane 198, pod poradovým číslom 27, rozvádza.“).

Ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, bude v rámci rozvodového konania povinne riešená i úprava rodičovských práv a povinností k týmto deťom. V rámci návrhu na rozvod manželstva v takom prípade nezabudnite uviesť i váš návrh, komu majú byť deti po rozvode manželstva zverené do osobnej starostlivosti, príp. či majú byť zverené do striedavej osobnej starostlivosti a v akom rozsahu, vyživovaciu povinnosť druhého rodiča, príp. i úpravu styku tohto rodiča s maloletými deťmi. Pre účely riadneho určenia výšky výživného podrobne opíšte vaše príjmy ako i podstatné výdavky na seba, domácnosť a predovšetkým na maloleté deti. Ak vzťah s druhým manželom nie je v stave absolútnej nenávisti či apatie, a voči maloletým deťom sa na ďalšom postupe dokáže dohodnúť, odporúčame uzavrieť Dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, príp. Dohodu rodičov o styku s maloletými deťmi, ktorú priložíte k návrhu a predložíte súdu na schválenie (bez schválenia súdu by takáto dohoda nebola vykonateľná!). Samozrejmosťou návrhu sú nevyhnutné prílohy, ako sobášny list, rodné listy maloletých detí, potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte, príp. ďalšie listinné a iné dôkazy, ktoré preukazujú rozvrat manželstva pokiaľ nimi disponujete. Ak navrhujete výsluch svedkov vždy presne špecifikujte ich mená, adresy a dátumy narodení. Na záver návrh datujte a podpíšte. Pokiaľ ide o bezdetné manželstvo postačí návrh predložiť súdu v dvoch vyhotoveniach. Ak sa naopak v konaní bude rozhodovať o rodičovských právach a povinnostiach k maloletým deťom, predložíte návrh v troch vyhotoveniach (1x pre druhého manžela, 1x pre súd a 1x pre kolízneho opatrovníka, ktorý bude v konaní zastupovať záujmy maloletých detí). V rovnakom počte kópií predložíte i prílohy. Na návrhu si dajte záležať, ak by konajúci súd neskôr zistil, že návrh neobsahuje zákonom požadované údaje alebo má isté nedostatky, ako navrhovateľa vás vyzve na ich doplnenie, čím sa však konanie zbytočne predlžuje. Písomný návrh na rozvod manželstva môžete podať buď osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou s návratkou na adresu sídla súdu.

Nebude to zadarmo...

Za podanie návrhu na rozvod manželstva je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 66,- eur. Tento súdny poplatok môžete zaplatiť v kolkových známkach, ktoré prilepíte na samotný návrh na rozvod manželstva (odporúčame na prvú stranu, ktorú si následne pred podaním návrhu vyfoťte ako prípadný dôkaz o predložení návrhu i s nalepenými kolkami). Súdny poplatok je možné samozrejme zaplatiť aj dodatočne, najneskôr však na základe výzvy súdu, ktorá bude v tomto prípade navrhovateľovi doručená.

Ako prebieha rozvod?

Po podaní návrhu nasleduje tortúra na justičnej pôde. Súd zašle návrh druhému manželovi na vyjadrenie a predloženie prípadných dôkazov a následne nariadi vo veci ústne pojednávanie, na ktorom vykoná výsluch oboch manželov a ďalšie dokazovanie vo veci. V rámci konania sa musí súd vysporiadať s otázkami, ako či existujú dôvody, pre ktoré je potrebné manželstvo rozviesť, príp. ktorému z rodičov bude zverené dieťa do osobnej starostlivosti, či je vhodná striedavá osobná starostlivosť, aká bude výška výživného na dieťa, či a akým spôsobom bude upravený styk rodiča s dieťaťom... Po tom, čo sa súd vysporiada s vyššie uvedenými otázkami, vo veci rozhodne. Rozvodové konanie sa väčšinou končí na jednom pojednávaní. Ak sa stane, že sa niektorá zo strán, napriek riadnemu predvolaniu na toto bez ospravedlnenia nedostaví, môže jej sudca uložiť poriadkovú pokutu. Výnimočne sa môže stať aj to, že sudca manželov rozvedie, aj keď sa jedna zo strán nedostaví na pojednávanie, teda v jeho neprítomnosti. Na druhej strane komplikovanejšie a zdĺhavejšie spravidla bývajú rozvody manželstiev s cudzincom nachádzajúcim sa v zahraničí, či manželstiev s maloletými deťmi, pokiaľ sa rozvádzajúci sa manželia nevedia na ďalšej starostlivosti o deti dohodnúť. Výrazné slovo má v tom prípade ustanovený kolízny opatrovník vykonávajúci šetrenie v danej rodine, či znalec vyhotovujúci znalecký posudok. V prípadoch, kedy súd nemá preukázané dôvody rozvodu, môže manželom dokonca nariadiť manželskú poradňu, prípadne návrh zamietnuť.

Na záver...

O rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom sa rozhoduje vo forme rozsudku, ktorý sa doručuje obom manželom ako účastníkom konania. Následne odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti (pokiaľ sa voči nemu ani jedna strana neodvolala, a tento tak nadobudol právoplatnosť). Doložku vám vyznačia na infocentre súdu, ktorý o rozvode rozhodol. Takýto rozsudok je potom exekučným titulom, ktorý možno použiť v prípade exekúcie alebo výkonu súdneho rozhodnutia, pokiaľ niektorá zo strán neplní to, čím bola súdom zaviazaná (predmetné sa týka najmä otázky výživného a styku s maloletým dieťaťom).Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Tu môžete mať svoj banner.

Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft
Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM