Slovenská komora učiteľov (SKU) pri príležitosti volieb do orgánov samosprávy obcí vyzýva všetkých uchádzačov o posty starostov a primátorov, aby vyjadrili svoj postoj ku skvalitneniu školstva na regionálnej úrovni.

Učitelia, rodičia i žiaci dlhodobo pociťujú úpadok školstva na Slovensku, preto SKU očakáva od starostov a poslancov,  ako od zástupcov zriaďovateľov škôl a školských zariadení, že prinesú v novom volebnom období výrazne hlbší záujem o zvýšenie kvality škôl.

Pri tejto príležitosti adresujeme všetkým záujemcom o regionálnu politiku tieto otázky:

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

 • Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
 • Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
 • Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
 • Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
 • Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

3. Fungovanie školskej samosprávy

 • Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
 • Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
 • Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
 • Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
 • Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Odpovede kandidátov zverejníme v plnom a nezmenenom znení na našej webovej stránke v poradí, v akom budú prichádzať.

Slovenská komora učiteľov 
e-mail: komoraucitelov@gmail.com