Manažment reklamy

17.1.2018 07:55 | TVBA

Manažment reklamy je plánovaný manažérsky proces určený na dohľad a kontrolu rôznych reklamných aktivít zapojených do programu komunikácie s cieľovým trhom firmy a ktorý je nakoniec určený na ovplyvňovanie rozhodnutí spotrebiteľov o nákupe. Reklama je len jedným z prvkov propagačného mixu spoločnosti a ako taká musí byť integrovaná do celkového marketingového komunikačného programu. Reklama je však najdrahšia zo všetkých propagačných prvkov, a preto musí byť riadená starostlivo a zodpovedne.

Obchodníci používajú rôzne typy reklamy. Reklama na značky je definovaná ako neosobná komunikačná správa umiestnená na platenom, masovom médiu, ktorého cieľom je presvedčiť cieľových spotrebiteľov o prínosoch výrobkov alebo služieb v snahe vyvolať ich k nákupu.

Korporátna reklama sa vzťahuje na platené správy určené na komunikáciu hodnôt korporácie v snahe ovplyvňovať verejnú mienku. Iné typy reklamy, ako je nezisková reklama a politická reklama, však predstavujú špeciálne výzvy, ktoré vyžadujú rôzne stratégie a prístupy.

Manažment inzercie je komplexný proces, ktorý zahŕňa vypracovanie mnohých vrstvových rozhodnutí vrátane vývoja reklamnej stratégie, stanovenie rozpočtu na reklamu, stanovenie reklamných cieľov, určenie cieľového trhu, mediálnu stratégiu (ktorá zahŕňa mediálne plánovanie), vypracovanie stratégie správy a hodnotenie celkového efektívnosť reklamného úsilia.) Manažment reklamy môže zahŕňať aj nákup médií.

Správa reklamy je komplexný proces. Na najjednoduchšej úrovni však môže byť riadenie reklamy obmedzené na štyri kľúčové oblasti rozhodovania:

 

 • Definícia cieľového publika: s kým chceme hovoriť?
 • Stratégia správy (alebo kreatívy): Čo im chceme povedať?
 • Mediálna stratégia: Ako sa k nim dostaneme?
 • Meranie efektívnosti reklamy: Ako vieme, že naše správy boli prijaté v určenej podobe as požadovanými výsledkami?

 

Správa reklamy

Spotrebitelia majú tendenciu myslieť si, že všetky formy komerčnej propagácie sú reklamou. Avšak v marketingu a reklame výraz "reklama" má veľmi špeciálny význam, ktorý odráža jeho postavenie ako odlišný druh propagácie.
Kľúčovou črtou reklamy je to, že využíva masmédiové kanály ako noviny, časopisy, rozhlas alebo televíziu na oslovenie potenciálnych zákazníkov

Marketingová a reklamná literatúra má mnoho rôznych definícií reklamy, ale v rámci väčšiny týchto definícií je možné identifikovať spoločné prvky alebo témy. Americká marketingová asociácia (AMA) definuje reklamu ako "umiestňovanie oznamov a presvedčivých správ v čase alebo priestore zakúpených v ľubovoľnom médiu podnikateľskými firmami, neziskovými organizáciami, vládnymi agentúrami a jednotlivcami, ktorí sa snažia informovať a / alebo presviedčať členov určitého cieľového trhu alebo publika o svojich produktoch, službách, organizáciách alebo nápadoch.

Americký dedičský slovník definuje reklamu ako "aktivitu pritiahnutia pozornosti verejnosti k produktu alebo podniku, ako platenými oznámeniami v tlači, vysielaní alebo elektronických médiách"

Vybraní marketingoví učenci definovali inzerciu nasledovne: "akákoľvek neosobná komunikácia, ktorú zaplatí určený sponzor, a zahŕňa buď masovú komunikáciu, čiže noviny, časopisy, rozhlas, televíziu a iné médiá (napr. billboardy, autobusová zastávka označovanie) alebo priamu komunikáciu so spotrebiteľmi prostredníctvom priamej pošty  a prvok marketingového komunikačného mixu, ktorý nie je osobný, zaplatený určeným sponzorom a šírený prostredníctvom hromadných komunikačných kanálov na podporu prijatia tovaru, služieb, osôb alebo nápadov.

Jeden z najkratších definícií spočíva v tom, že reklama je "platený, masovo sprostredkovaný pokus presvedčiť".

V rôznych definíciách reklamy sa objavuje niekoľko spoločných tém:

 • Po prvé, reklama je platenou formou komunikácie, a preto je komerčnej povahy.
 • Po druhé, reklama využíva neosobné kanály (tj komerčné masmédiá), čo znamená, že je zamerané na masové publikum, a nie na individuálneho spotrebiteľa, a jednosmerný komunikačný režim, v ktorom sponzor posiela správy, ale príjemcovia nemôžu reagovať alebo položte otázky týkajúce sa obsahu správ.
 • Po tretie, reklama má určeného sponzora.

Stručne povedané, vzhľadom na to, že reklama je zaplatená, je to jeden z mnohých kontrolovateľných prvkov v marketingovom programe. Reklama je kvalitatívne odlišná od publicity, kde sponzor správy nie je identifikovaný alebo nejednoznačne definovaný a odlišný od osobného predaja, ktorý sa vyskytuje v reálnom čase a zahŕňa určitý osobný kontakt medzi sponzorom správy a príjemcom, čo umožňuje obojsmerný dialóg.

Zatiaľ čo reklama odkazuje na reklamnú správu sama osebe, správa reklamy sa týka procesu plánovania a realizácie reklamnej kampane alebo kampaní. to znamená, že ide o sériu plánovaných rozhodnutí, ktoré začínajú prieskumom trhu, a to aj prostredníctvom vytvárania reklamných rozpočtov, rozvíjania reklamných cieľov, vykonávania tvorivých správ a nadväzujúcich krokov na meranie miery, do akej boli dosiahnuté ciele, a na vyhodnotenie nákladov a prínosov celkovej reklamnej činnosti.

 

Reklamná a organizačná zodpovednosť

V komerčných organizáciách je reklama spolu s inými marketingovými komunikačnými činnosťami konečnou zodpovednosťou marketingového oddelenia. Niektoré spoločnosti outsourcujú časť alebo všetku prácu odborníkom, ako sú napríklad reklamné agentúry, kreatívne tímy dizajnérov, web dizajnéri, nákupcovia médií, špecialisti v oblasti správy udalostí alebo iní príslušní poskytovatelia služieb.

Ďalšou možnosťou je, aby spoločnosť vykonávala väčšinu alebo všetky reklamné funkcie v rámci marketingového oddelenia v takzvanej internej agentúre. Podľa definície je interná agentúra "reklamná organizácia, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť, ktorej slúži." Jeho poslaním je poskytovať reklamné služby na podporu obchodných a marketingových cieľov svojej materskej spoločnosti. Medzi najznámejšie značky, ktoré v súčasnosti využívajú interné agentúry, patrí spoločnosť Google, spoločnosť Adobe, Dell, IBM, Kraft, Marriott a Wendy's , Calvin Klein.

Vnútroštátne agentúry aj outsourcingové modely majú výhody a nevýhody. Outsourcing externej agentúry umožňuje obchodníkom získať vysoko špecializované strategické, výskumné a plánovacie schopnosti, prístup k najvyšším tvorivým talentom a poskytuje nezávislý pohľad na marketingové alebo reklamné problémy. Vnútropodnikové agentúry poskytujú nákladové výhody, časovú efektívnosť a umožňujú obchodníkom väčšiu kontrolu nad reklamným úsilím. Personál, ktorý pracuje v rámci vlastnej agentúry, navyše získa značné kreatívne skúsenosti, ktoré zostávajú v spoločnosti. Nedávne trendy naznačujú, že počet interných agentúr rastie.

Či sa spoločnosť rozhodne outsourcing reklamných funkcií externým agentúram alebo ich vykonať v rámci marketingového oddelenia, obchodníci potrebujú bohaté chápanie reklamných princípov, aby mohli pripraviť efektívne reklamné plány, stručne informovať agentúry o svojich potrebách a očakávaniach alebo rozvíjať svoje vlastné kreatívne riešenia marketingových problémov.

 

Úloha reklamy v propagačnom mixe

Zákazníci sa spoliehajú na rôzne typy marketingových komunikácií v rôznych fázach svojho rozhodnutia o kúpe.
Propagačná zmes odkazuje na špecifickú kombináciu propagačných metód používaných pre značku, výrobok alebo skupinu produktov. Reklama sa najlepšie považuje za násobiteľ, ktorý môže využiť iné prvky propagačného mixu a marketingového programu. Preto sa reklama musí považovať za súčasť širšieho marketingového a propagačného programu.

Propagačná zmes obsahuje rôzne nástroje, ako napríklad:

 

 • Reklama: správy platia tí, ktorí ich posielajú a ktorých cieľom je informovať alebo ovplyvniť ľudí, ktorí ich dostávajú.
 • Značková zábava: špecializovaná výroba obsahu určeného na zobrazovanie firemných alebo značkových správ v zábavnom formáte
 • Public relations (PR): prax zachovania dobrej vôle medzi organizáciou a jej verejnosťou.
 • Osobný predaj: osobný predaj, v ktorom sa predajca pokúša presvedčiť kupujúceho, aby uskutočnil nákup.
 • Priamy marketing: kontaktovanie a ovplyvňovanie starostlivo vybraných vyhliadok prostriedkami, ako je telemarketing a priama pošta.
 • Sponzorovanie: akt poskytovania peňazí na televízny alebo rozhlasový program, webové stránky, športové podujatia alebo inú činnosť zvyčajne výmenou za reklamu alebo inú formu propagácie.
 • Umiestňovanie produktov: postup poskytovania produktu alebo služby na zobrazenie v hraných filmoch alebo televíznych programoch.
 • Podpora predaja / merchandising: činnosti zamerané na stimuláciu predaja bežne v mieste predaja; zahŕňa zobrazovanie maloobchodných predajní, odber vzoriek, špeciálne cenové ponuky, rozhovory, súťaže, darčeky, propagačné predmety, súťaže a iné metódy.
 • Event marketing: plánovaná aktivita na navrhovanie alebo vyvíjanie tematickej činnosti, príležitosti, expozície (ako napríklad športové podujatie, hudobný festival, veľtrh alebo koncert) na propagáciu produktu alebo organizácie.
 • Výstavy / obchodné prehliadky: akcie, na ktorých sa môžu spoločnosti zobrazovať svoje výrobky.

Reklama je len jedným z mnohých prvkov, ktorý obsahuje propagačný mix. Keď obchodníci komunikujú s cieľovými trhmi v celej širokej škále rôznych propagačných typov a médií, potenciál pre protichodné alebo zmiešané správy je veľmi reálny. Preto je dôležité, aby sa reklama posudzovala ako súčasť celkového marketingového komunikačného programu a aby sa podnikli kroky na zabezpečenie jej integrácie so všetkými ostatnými marketingovými komunikáciami tak, aby všetky komunikačné správy hovorili "jediným hlasom". Proces zabezpečenia konzistentnosti správ v celom marketingovom komunikačnom programe je známy ako integrovaná marketingová komunikácia.

Obchodníci si musia byť vedomí silných a slabých stránok každého z prvkov propagačného mixu, aby mohli vybrať správnu zmes pre danú situáciu. Napríklad, vzťahy s verejnosťou umožňujú poskytovanie vysoko spoľahlivých správ s relatívne nízkymi nákladmi, zatiaľ čo reklama umožňuje opakovanie správ.
Reklama je obzvlášť užitočná pre vytváranie povedomia, ale pre skutočný nákup vstupujú do hry osobné kanály. Správna propagačná zmes by mala zohľadňovať dopad správy aj konzistenciu správ.
Okrem toho, tvorcovia rozhodnutí musia uznať, že spotrebitelia spoliehajú na rôzne zdroje informácií v rôznych fázach procesu rozhodovania o kúpe. Preto musí byť reklama a ďalšie prvky propagačnej kampane integrované, aby spotrebitelia dostali správne správy správnymi kanálmi v správny čas v závislosti od pripravenosti spotrebiteľa kúpiť.

Pokiaľ ide o integrovanú komunikáciu, literatúra identifikuje rôzne typy integrácie:
(1) Integrácia obrazu znamená správy, ktoré majú konzistentný vzhľad a bez ohľadu na médium;
(2) Funkčná integrácia sa vzťahuje na schopnosť rôznych propagačných nástrojov vzájomne sa dopĺňať a prinášať jednotnú a koherentnú správu;
(3) Koordinovaná integrácia sa vzťahuje na spôsoby koordinácie rozličných interných a externých agentúr (napríklad webových dizajnérov, reklamných agentúr, konzultantov v oblasti PR) s cieľom poskytnúť konzistentnú správu;
(4) Integrácia zainteresovaných strán sa týka spôsobu, akým všetky zainteresované strany, ako sú zamestnanci, dodávatelia, zákazníci a ďalší spolupracujú na komunikovaní spoločného chápania kľúčových posolstiev a hodnôt spoločnosti,
(5) Integrácia vzťahov sa týka spôsobu, akým odborníci v oblasti komunikácie prispievajú k celkových podnikových cieľov spoločnosti a riadenia kvality.

 

Teórie reklamných účinkov

Reklamné správy sú všade okolo nás, ale mechanizmus, ktorý vedie od vystavenia reklamnej značke až po predaj, nie je úplne jasný.
Štúdie opakovane preukázali jasnú súvislosť medzi reklamou a odpoveďou na predaj . Avšak presný proces, ktorý vedie k tomu, že spotrebiteľ je vystavený reklamnému odkazu prostredníctvom nákupu alebo správania, nie je úplne jasný.

Reklamná a marketingová literatúra poukazuje na rôzne modely, ktoré vysvetľujú, ako reklama funguje. Tieto modely nie sú konkurenčné teórie, ale skôr vysvetlenia toho, ako reklama presviedča alebo ovplyvňuje rôzne typy spotrebiteľov v rôznych kontextoch nákupu. V hlavnom príspevku Vankratsas a Ambler skúmali viac ako 250 článkov, aby rozvinuli typológiu reklamných modelov. Identifikovali štyri široké triedy modelov: modely kognitívnych informácií, modely s čistým ovplyvnením, hierarchia modelov efektov, integračné modely a modely bez hierarchie.

Modely kognitívnych informácií

Výskumní pracovníci v oblasti reklamy majú dlhodobý záujem o pochopenie stupňa a druhu kognitívneho spracovania, ku ktorému dochádza, keď sú spotrebitelia vystavení presvedčivým informáciám. Modely kognitívnych informácií predpokladajú, že spotrebitelia sú racionálnymi rozhodovacími orgánmi a že reklama poskytuje spotrebiteľom informácie o užitočnosti tým, že znižuje potrebu hľadať ďalšie informácie o značke.
Napríklad inzercia v Zlatých stránkach alebo v on-line katalógu znamená, že spotrebiteľ nemusí prechádzať z obchodu do obchodu pri hľadaní produktu alebo služby. Spotrebitelia spracovávajú tieto informácie na kognitívnej úrovni pred vytvorením postoja k značke a zámeru nákupu.

        Rozpoznanie reklamy → Postoj k reklame (AAD) → Poznanie značky → Postoj k značke (Ab) → Nákupný zámer (PI)

Teoretické práce v kombinácii s empirickými štúdiami naznačujú, že reklamné informácie sú užitočnejšie pre skúsený tovar (zážitkové služby) ako pre vyhľadávaný tovar (hmotné produkty).  Výskumné štúdie tiež naznačujú, že spotrebitelia, ktorí sú zapojení do rozhodnutia o nákupe, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú aktívne vyhľadávať informácie o produktoch a aktívne spracovávať reklamné správy, zatiaľ čo spotrebitelia s nízkou mierou zapojenia budú pravdepodobne reagovať na emocionálnej úrovni.

Modely čistého ovplyvnenia

Modely s čistým postihnutím naznačujú, že spotrebitelia určujú svoje preferencie pre značku založenú na pocitoch a postojoch vyvolaných vystavením reklamnej správy. Keď si spotrebitelia prezerajú reklamu, vyvíjajú nielen postoje k reklame a inzerentovi, ale tiež rozvíjajú pocity a presvedčenie o reklame, ktorú propaguje.

Modely čistého vplyvu pomáhajú vysvetliť emocionálne reakcie spotrebiteľov na reklamu a značky. Tieto modely naznačujú, že jednoduchá expozícia značky je dostatočná na vytvorenie nákupného zámeru. Expozícia vo forme reklamných správ vedie k postoju k reklame (Aad), ktorá prechádza na postoj k značke (Ab) bez akéhokoľvek ďalšieho kognitívneho spracovania. Expozícia sa neobmedzuje na fyzický kontakt; skôr sa môže odkazovať na akýkoľvek kontakt týkajúci sa značky, ako je reklama, propagácia alebo virtuálne značky na webových stránkach.

                Postoj k reklame (AAD) → Postoj k značke (Ab) → Zámer nákupu (PI). [44]

Táto cesta je tiež známa ako periférna cesta k presvedčeniu. Empirický výskum v sfére čistých vplyvov naznačuje, že reklamné správy nemusia byť informatívne na to, aby boli účinné, avšak spotrebitelia musia mať záujem o to, aby správa bola účinná. Navyše, reklamné predpoklady a dôveryhodnosť inzerentov môžu byť obzvlášť dôležité pre firemnú image reklamu (v porovnaní s reklamou súvisiacou s produktmi).

 

Hierarchia modelov účinkov

Hierarchické modely sú lineárne sekvenčné modely postavené na predpoklade, že spotrebitelia prechádzajú sériou kognitívnych a afektívnych etáp, ktoré vyvrcholia rozhodnutím o kúpe. Spoločnou témou týchto modelov je, že reklama funguje ako stimul a rozhodnutie o kúpe je odpoveďou.

Model AIDA navrhuje, aby reklamné správy vyžadovali niekoľko úloh určených na presun spotrebiteľa prostredníctvom série postupných krokov od povedomia o značke až po činnosť (nákup a spotrebu).

        Informovanosť - spotrebiteľ si uvedomuje kategóriu, produkt alebo značku (zvyčajne prostredníctvom reklamy) → Záujem - Spotrebiteľ sa zaujíma tým, že zvažuje, či značka vyhovuje životnému štýlu spotrebiteľa →Túžba - Spotrebiteľ vyvíja priaznivú (alebo nepriaznivú) dispozíciu voči značke →   Akcia - Spotrebiteľ vytvára nákupný zámer alebo dokonca kúpi.
Keď sa spotrebitelia pohybujú cez hierarchiu účinkov, prejdú tak pred procesom kognitívnej fázy spracovania, ako aj v afektívnom fáze spracovania predtým, než dôjde k akémukoľvek zásahu.
Literatúra ponúka množstvo variácií na základnej ceste k presvedčeniu. Základný model AIDA je jedným z najdlhšie používaných modelov.

Všetky hierarchické modely naznačujú, že povedomie o značke je nevyhnutným predpokladom pre postoj značky, preferencie značky alebo zámer nákupu značky. Proces presunu spotrebiteľov z nákupného zámeru do skutočného predaja je známy ako konverzia.

Zatiaľ čo reklama je vynikajúcim nástrojom na vytváranie povedomia, postoja k značke a zámeru nákupu, zvyčajne si vyžaduje podporu z iných prvkov propagačného mixu a marketingového programu na premenu zámeru kúpy na skutočný predaj. Mnoho rôznych techník sa môže použiť na premenu záujmu na predaj vrátane špeciálnych cenových ponúk, špeciálnych propagačných ponúk, atraktívnych obchodných podmienok, záruk alebo silnej výzvy na akciu ako súčasť reklamnej správy.

Integračné modely

Integratívne modely predpokladajú, že spotrebitelia spracovávajú reklamné informácie prostredníctvom dvoch ciest - kognitívnych (myslenia) a afektívnych (pocitov) súčasne. Tieto modely sa snažia spojiť druh nákupu s dominantným spôsobom spracovania spotrebiteľa. Integračné modely sú založené na výsledkoch výskumu, ktoré naznačujú, že kongruencia medzi osobnosťou a spôsob, akým je vytvorená presvedčivá správa. To znamená, že zosúladenie rámcovania správ s osobnostným profilom príjemcu môže zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní úspechu tejto správy. V nedávnom experimente bolo pre jeden produkt vytvorených päť reklám (z ktorých každá bola navrhnutá tak, aby zacielila jeden z piatich osobnostných znakov). Zistenia naznačujú, že reklamy boli hodnotené pozitívnejšie, keď sa zosúladili s motívmi účastníkov. Prispôsobenie presvedčivých správ osobnostným črtám cieľového publika môže byť efektívnym spôsobom, ako zlepšiť vplyv správy.

 

Vypracovanie stratégie kreatív

Kreatívna stratégia je známa aj ako stratégia správy. Kreatívna stratégia vysvetľuje, ako sa reklamná kampaň bude zaoberať reklamnými cieľmi. Rozvíjanie kreatívnej stratégie zvyčajne začína identifikáciou veľkého nápadu (tiež známy ako kreatívny koncept, ktorý vytvorí zamýšľanú pozíciu produktu v mysli zákazníka.) Ďalším spôsobom premýšľania o kreatívnom koncepte je to, že odkazuje na jednu vec, ktorá bude Tvorivý koncept by mal ukázať, ako prínos produktu spĺňa potreby alebo očakávania zákazníka jedinečným spôsobom.

 

Plánovanie médií

Strategické mediálne plánovanie pozostáva zo štyroch kľúčových oblastí rozhodovania:

    1) stanovenie cieľov médií (s ohľadom na marketingové aj reklamné ciele);

    2) Vytvorenie stratégie mediálneho kanála na realizáciu cieľov médií - široká vízia toho, kedy a ako dosiahnuť cieľové publikum;

    3) Návrh taktiky médií - špecifické pokyny o mediálnych vozidlách, umiestnení, preferovanej polohe;

    4) Vypracovanie postupov hodnotenia účinnosti mediálneho plánu.

Tradičný prístup k mediálnej stratégii sa zameral predovšetkým na stanovenie cieľov dosahu správnosti, hmotnosti a frekvencie. Súčasný prístup však často považuje mediálnu stratégiu za rozšírenie tvorivej stratégie.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_management


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Livestream

 


V krátkom čase uvidíte

 

Radosa, Vetrák, Šesták: Ako Petržalka rieši problémy s parkovaním
Naozaj potrebujeme okrem mestskej samosprávy aj 17 samospráv samotných mestských častí?
Ľubica Turčanová, Michal Vlčan: Ako Petržalka podporuje športovanie
Ako zlepšiť dopravu v Bratislave?
Prečo štúdium na technických univerzitách mladých neláka?

.

DISKUSNÉ FÓRUM
Zviera nie je vec
Počet príspevkov: 1
Testovaním detí k vrcholovým športovcom
Počet príspevkov: 1
Rozhovor o sebaobrane pre každého s Tiborom Sklutom
Počet príspevkov: 1
Napíšte nám
Vaše meno
Email
Text
Pomáhame vám meniť svet k lepšiemu.

METRO DNES
BESEDA O PIATEJ
KOMUNÁLNY DUEL

S ľuďmi v regióne sme a naše publikum je vašim zákazníkom.TV Bratislava je televízia s veľkým priestorom pre akúkoľvek reklamnú ideu. Reklama v televízií cielene oslovuje obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku a tak dosahuje efektívny účinok bez geografických strát rozptylom.

Zo života TV Bratislava 

Bude v Bratislave pokračovať chaos pri parkovaní? Jednotnú parkovaciu politiku totiž poslanci mesta nepodporili.

TV Bratislava

 • Metropolitná TV Bratislava je najväčšia regionálna televízia na Slovensku veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu.
 • TV Bratislava mesačne vyrobí 2500 minút programu. Taký veľký objem nevyrába žiadna iná regionálna televízia na Slovensku.
 • TV Bratislava má dostupnosť pre viac ako 600 000 obyvateľov na celom Slovensku.
 • TV Bratislava má sledovanosť, deklarovanú prieskumom  od renomovanej agentúry Dicio, cca 200 000 pravidelných divákov.
 • TV Bratislava je nielen klasická televízia, ale aj internetová TV a webový portál a je jediná televízia pre celé mesto a Bratislavský kraj.

 Všetky práva vyhradené - www.tvba.sk Tvorba web stránok od Grandiosoft


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM