logo
Nákupný košík


HLAVNÉ MENU

Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach

9.8.2018 10:43 | Mária Urlandová - RegionTVnet

Podľa Monitoringu plurality médíí, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti politickej nezávislosti médií.
Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach.
EÚ poslanci radia, že politici by mali prijať jasnú stratégiu podpory nezávislosti miestných médií a to aj po finančnej stránke. 

Od zverejnenia správy prešiel dosť dlhý čas, ale doteraz sme sa nestretli zo záujmom politikov, akademikov, ministerstva, dokonca ani samotných médií - tieto nedostatky riešiť. Pred komunálnymi  voľbami sa síce objavilo upozornenie na zneužívanie miestných novín politikmi, média nazývajú "hlasnými trúbami", ale okrem nás miestných médií to nemá kto ( alebo nechce), ani zmeniť. 

Dramatická situácia je v oblasti lokálneho a regionálneho vysielania

Problémy s politickou a finančnou závislosťou majú všetky regionálne televízie (tie, ktoré nevlastní obec).
Pravidelne sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Barbarsky zničí to, čo roky budoval (investoval), zoberie ľuďom právo na informácie a zničí aj investíciu súkromného ponikateľa.
Potom nové zastupiteľstvo podporí inú novozaloženú spoločnosť, ktorej trvá roky získať si sledovanosť a proces sa opakuje. Bohužiaľ občan je na poslednom mieste v tejto mocenskej hre.

Keďže monitoring sa zaoberá miestnymi médiami, poďme sa na to pozrieť bližšie.

Čo je monitoring plurarity médíí?

Monitorovanie plurality médií (MPM) je nástroj, ktorý posudzuje rizíká plurality médií v danej krajine a je spolufinancovaný Európskou úniou.
Sleduje pluralitu na základe súboru dvadsiatich ukazovateľov pokrývajúcich štyri rôzne oblasti: základná ochrana, pluralita trhu, politická nezávislosť a sociálna inklúzia. Zahrnuté sú všetky typy médií: verejnoprávne, komerčné a komunálne médiá.

Výsledky, zhromaždené údaje a analýza poskytujú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a občianskej spoločnosti užitočné informácie na lepšie pochopenie hrozieb plurality médií v rôznych mediálnych súvislostiach a na plánovanie príslušnej mediálnej politiky alebo opatrení na podporu verejnoprospešných médií.
Stiahnite si úplnú správu monitora plurality médií 2016

Podľa Monitora na Slovensku je najkritickejšou oblasťou je politická nezávislosť.

Vyplýva to z nedostatočnej ochrany šéfredaktora a vplyvu miestnej samosprávy na miestne súkromné ​​médiá, ktoré sú často závislé alebo vlastnené mestskými samosprávami.
Prevládajúcim problémom je absencia záruk týkajúcich sa bezpečného a transparentného financovania verejnoprospešných médií a konkrétnejšie pravidlá o tom, ako sa tieto finančné prostriedky používajú, a celková nezávislosť od potenciálneho politického vplyvu.

Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach

Vysoké riziko ukazovateľa politickej kontroly nad médiami (71%) je vo všeobecnosti výsledkom problémov s miestnymi, regionálnymi, komunálnymi médiami.
Podľa správy mimovládneho inštitútu pre verejné otázky (IVO) je otázka objektivity a rovnováhy spravodajstva v miestnych médiách, ktoré de facto vlastnia mestské úrady v najmä období pred voľbami, dlhodobý nevyriešený problém.

Správa uvádza aj niekoľko príkladov politickej závislosti:

1.) V meste Galanta, predseda redakčnej rady časopisu, ktorý vydáva mesto, sa stal členom kampane pre koalíciu politických strán, volebného tímu starostu; toto by mohlo byť považované za príklad priameho politického vplyvu.
Nielen Galanta, takých príkladov je v segmente miestných novín dosť. Miestne noviny sa masovo zneužívajú na polickú kampaň.
Upozorňuje na to Transparency International v tomto článku.

2.) Iný príklad bol v hlavnom meste Bratislava, kde majiteľ vydavateľstva miestnych novín, bol zároveň kandidátom starostu mestskej časti Bratislavy. Spojil volebnú kampaň s reklamnou kampaňou pre seba v miestnych novinách a vyhral voľby (pozri volebnú správu IVO, str. 139 a 140).
V tomto prípade je reč o majiteľovi a vydavateľovi Bratislavských novín. Radovan Števčík sa stal starostom Starého Mesta a kandiduje na starostu aj v komunálnych voľbách 2018.

3.) Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, (pozri správu Rady o vysielaní 2015, dodatok 4), ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám.
Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta - primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice.
Jedno z týchto médií je priamo osobne prepojené s riadiacimi politickými stranami prostredníctvom riadiacich pozícií kandidátov na poslancov.

Medialne.SK: Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov
Ide o prípad TV Bratislava a TV Ružinov. Médiom priamo prepojeným z politikou má byť TV Ružinov, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti. Televíziu riadi herec Igor Adamec, ktorý je aj poslanec mestskej časti a bývalý štátny tajomník za stranu Sieť. V komunálnych voľbách 2018 už kandiduje priamo za starostu Ružinova.
Druhé médium je práve naša TV Bratislava, ktorá na svoju nezávislosť doplatila. A v hre je aj TV Tablet/TASR.

4.) Finančnú závislosť od miestnych samospráv potvrdzuje aj združenie regionálnych televíznych staníc RegionTvnet, v ktorom sa uvádza, že "motivácia na vytvorenie združenia je nedocenenie hodnoty aktivít miestnych médií, ktoré sú na slovenskom mediálnom trhu za 20 rokov a väčšina z nich je často vnímaná negatívne, pretože sú úplne závislé od obecných vlád.
Zdroj: www.regiontvnet.sk
Situácia je naozaj neúnosná. Na politiku doplatili azda všetci, ktorí sa opovážili v tomto segmente pôsobiť bez majetkovej účasti samosprávy - teda nezávislo.
Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín, TV Karpaty, TV Zemplín, TV SEN a ďalšie. Zástupcovia asociácie, ako aj jednotlivci sa snažia na situáciu upozorniť, ale bez úspechu. Dokonca ani verejnoprávne média nemajú dostatok kolegiality a lojality, aby sa k tomu aspoň vyjadrili.
Aktuálna poznámka: TV Trenčín nakoniec po 5. rokoch súdenia sa, spor s primátorom Rybníčkom vyhral. Zaplatiť to bude musieť Trenčín a jeho občania, s úrokmi a nákladmi za právne zastupovanie .

Záver a odporúčanie zo správy

  1. Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť, ktorá dosahuje najvyššie riziko, hlavne v miestnych médiách, ktoré sú financované a často vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku.

  2. Mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu. Tie by mohli byť kombinované s ochrannými opatreniami v oblasti redakčnej nezávislosti.

  3. V tomto ohľade aj redakčná nezávislosť zaostáva z dôvodu neexistujúceho právneho postavenia šéfredaktora a súvisiacich záruk.

  4. Jedným z možných riešení tejto otázky by bolo vytvorenie modelu koregulácie, ktorý by vytvoril všeobecné štandardy etického rámca a dohliadal na ich vykonávanie prostredníctvom rozhodovania o sťažnostiach a riešení sporov o etických otázkach.

Stanovisko Asociácie regionálnych televízií - RegionTVnet

VLASTNÍCTVO
Už teraz platí, že televíziu nemôže vlastniť štát, mesto, obec, je to zo zákona a zákonodarca tým sledoval nezávislosť médií. Verejnoprávna RTVS je má osobitný zákon. Regionálna TV môže existovať iba ako obchodná spoločnosť. Musí mať licenciu pre  televízne vysielanie a je regulovaná zákonom 308/2000 Z.z., čiže nezávislosť je ich povinnosť, nemôžu si robiť čo chcú, aj keď ide o súkromné vlastníctvo.
Na svoju činnosť získavajú financie od miestnych samospráv. Tie neslúžia na podporu podnikania, ako si mnohí myslia, ale sú preplatením nákladov za poskytovanie verejnej služby - informovanie obyvateľstva. (Nie je to jediný prípad, kedy sa súkromnej spoločnosti prepláca verejná služba. V zdravotníctve je to bežné.)

Ale v  miestných podmienkach v SR "zákon obchádzajú" tak, že samosprávy si zakladajú obchodné spoločnosti s 100% účasťou mesta / obce. A potom už už licenciu pre televízne vysielanie vlastniť môžu. Tak vznikajú televízie riadené politikmi akou je napríklad TV Ružinov, TV Devínska Nová Ves, Dúbravka atď, na Slovensku je asi 30 takých televízií. Rozmohli sa ako huby po daždi v rokoch 1996-98.

Riešením by mohlo byť obmedzenie takýchto špekulácií. Ak nemôže TV vlastniť štát, prečo môže samospráva?

FINANCOVANIE V ZAHRANIČÍ
S nástupom krízy v roku 2006 vo vyspelejších ekonomikách intervenoval priamo štát, aby udržal regionálne vysielanie. Tie sa neuživia z reklamy, nikde na svete, najmä pre ich nebulvárny charakter.
Štát prevzal na seba financovanie z dôvodu ich trvalej ekonomickej udržateľnosti a zároveň aj nezávislosti od miestnych politikov. Tu treba pripomenúť, že podporil existujúce subjekty (tie už majú vybudovanú sledovať, ktorá bola najdrahšia - bolo tam už nainvestované), nevytváral start upy.

Ďalšou etapou podpory sú posledné roky.

S nástupom využívania sociálnych sietí, konšpiračných webov a fake news, štáty sa rozhodli opäť finančne podporiť miestne, média. K prvým dvom pribudol ďalší dôvod a to presmerovať pozornosť verejnosti, pri vyhľadávaní informácií na internete, na dôveryhodné, štátom regulované médiá.

Formy sú rôzne: v Bavorsku dostáva regionálna televízia ročný poplatok na obyvateľa, inde ako napríklad vo Švajčiarsku má regionálna televízia odštep s koncesionárskych poplatkov. Samozrejme, povinnosťou je vyrobiť a odvysielať stanovený objem verejnoprávnych programov, v obvyklej kvalite, čo sa dá ľahko overiť.

V zahraničí teda vysoko oceňujú význam miestnych médií pre demokraciu a informovanie obyvateľstva. Štáty regionálnu televíziu, hoci v súkromnom vlastníctve, považuje za službu verejnosti. Z toho dôvodu finančne podporuje základnú službu verejnosti - objednáva si program vo verejnom záujme.

Viac o podpore regionálneho vysielania v zahraničí

Riešením pre SR by bolo inšpirovať sa zahraničím a prevziať už vymyslené. Veď aj samotný záver tohto monitoringu uvádza, že mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu.
RegionTVnet už má vytvorený koncept podpory regionálneho vysielania, iba čaká na to, kedy sa budú o ich osud niekto zaujímať.

 

Zdroje:

Výsledky monitoringu 2016

Mohlo by vás zaujímať:

Viac o situácií v SR
Viac o histórií lokálneho vysielania v SR

TV Bratislava vs Magistrát, píše o tom Monitorovacia správa
Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print


Všetky videopríspevky uverejňujeme aj na:  Youtube kanál TV Bratislava
 /16 >> nasledujúci


TV Bratislava v médiách

 

2017

INBA júl-august 2017: 10 rokov TV Bratislava
Petržalské noviny august 2017 - Televízia Bratislava v roku 10. výročia svojho pôsobenia
10 rokov sme tu pre Vás / Metropola január 2017
Počas 10 rokov sa na obrazovke TV Bratislava videlo až 10% obyvateľov Bratislavy / Metropola - apríl 2017
TV Bratislava má novú televíznu grafiku / Mediawatchdog 14.marca 2017
TV Bratislava prešla do HD, vymenila aj grafiku / Medialne.sk - 24.2.2017
M. Urlandová - Skrytá marketingová sila regionálnej televízie, prednáška

2016

Regionálne televízie majú novú asociáciu, chcú posilniť postavenie / Medialne.sk - 7.3.2016
Ministerstvo nalialo státisíce do regionálnych televízií. Kto ich sleduje, ho nezaujímalo / Medialne.sk - 21.1.2016
Boris Kollár nadáva na tendre, ale eurofondy naberá vidlami / SME Transparency International 11.1.2016
Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov / Medialne.sk - 9.3.2016
Ženy v meste: Na miesto šéfky som sa musela vymenovať sama, muži by to neurobili
O mediach.com 2016 - Televízia Bratislava oslavuje 9-te narodeniny a má sa čím chváliť!
Metropola november 2016 - Rozhovor s šéfredaktorkou TVBA Evou Sládkovou
Slovenka 2016: Hlavou múr neprerazíš - rozhovor s M.Urlandovou

Pred 2016

Metropola 2015
Večernik december 2015
Gest 2015: Čo ste o regionálnej televízii nevedeli
Mária Urlandová z TV Bratislava: Znepokojuje ma situácia v žurnalistike / Medialne.sk - 22.12.2011
Len pre ženy 2013: Mária Urlandová si splnila sen o vlastnej televízií

Komerčná spolupráca


Komerčná spolupráca
© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam