logo
Nákupný košík

TELEVÍZIA

HLAVNÉ MENU

Ružinovčania bojujú o verejné priestory -ukradnú im parkovisko?

26.8.2016 17:00 | Beseda o 5

Uzatvorenie verejného parkoviska na Palkovičovej ulici v Ružinove proti sebe stavia obyvateľov a majiteľa pozemku. Ide o ďalší prípad, kedy je spochybnený nielen verejný záujem, ale aj ústavné právo na súkromné vlastníctvo. Kto to všetko spôsobil a aké riešenia sú aktuálne na stole? Dozviete sa v relácii Beseda o 5.

Hostia: Ján Buocik – poslanec MsZ BA / Poslanecký klub MOST – HÍD/ a Jozef Matúšek – poslanec MZ Ružinov, aktivistaZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

ČASOVÁ OS BOJA ZDRUŽENIA OBČANOV PROTI INVESTORSKÝM ZÁMEROM


1985 Okresný národný výbor BA II rozhodol počas komplexnej bytovej výstavby predmetného sídliska realizovanej pozemnými stavbami Nitra, že vytvorená stavebná plocha (využívaná ako stavenisková plocha) sa v akcii „Z“ upraví na spevnené plochy (betónové parkovisko) s účelom využitia na parkovacie miesta pre objekt Okrskového centra služieb a 150 bytový objekt na Palkovičovej 11,13,15 (dostavané objekty bez parkovacích plôch).
Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave schválil pre spevnené plochy (parkovisko) na Záhradníckej - Palkovičovej dopravnú značku označujúcu parkovanie pre verejnosť.
Stavba – betónové spevnené plochy/parkovisko sú vo vlastníctve Magistrátu a sú v správe MČ Ružinov, ako súčasť cestnej komunikácie III.- IV. triedy t.j. dopravnej siete
29.11.2002 Magistrát Bratislava dal prostredníctvom primátora Moravčíka do prenájmu pozemky pod parkoviskom f. Consulting BK, a.s. v zastúpení predsedom Kozmonom zmluvou č.088816600200
6.5.2003 Registrácia občianskeho združenia Líščie Nivy - Palkovičova na MV SR
6.6.2003 MŽP SR vydalo rozhodnutie pre príslušné inštitúcie posudzovať predmetnú stavbu v rámci EIA
2004 nájom predmetných pozemkov f. Consulting BK v zastúpení Kozmonom uskutočnený primátorom Moravčíkom boli netransparentným spôsobom doplnené primátorom Ďurkovským formou zmien v dodatku predmetnej zmluvy
2006 Starosta Kubovič na základe listu primátora Bratislavy Ďurkovského nevydal listom súhlas k predaju predmetných pozemkov,Zastupiteľstvo Ružinova sa touto problematikou nezaoberalo
06/2006 Netransparentný predaj predmetných pozemkov f. Consulting BK v zastúpení Kozmonom uskutočnený primátorom Ďurkovským t.j. kúpna zmluva č.04 88 0938 06 00
09/2006 MsZ schválilo osobitným zreteľom predaj predmetných pozemkov za cenu 17,8 mil. sk na čele s primátorom Ďurkovským v septembri 2006
1.6.2007 Nariadenie Okresnej prokuratúry BA II sprístupniť predmetné parkovisko verejnosti
1.6.2007 Úspešná obhajoba ZO na Krajskom súde v zastúpení advokátky Zuzany Dlugošovej v žalobe proti KSÚ Bratislava
2007 Starosta Drozd na základe súdneho rozhodnutia zrušil vydané právoplatné územné a stavebné povolenie SÚ MČ- BA Ružinov
2008 F. Consulting BK zastúpená predsedom Kozmonom predala predmetné pozemky f. Danicon Holding,a.s. zastúpená predsedom Ondrišom za 120 mil. sk
2008 f. Danicon Holding,a.s. na čele s p. Ondrišom predala časť podniku - parcelu 10800/68 f. Zelenka,a.s. zasúpenej p. Mazorom
13.10.2008 Nezákonné uzatvorenie verejného parkoviska bez predchádzajúceho upozornenia občanov, správcu (MČ BA Ružinov) a vlastníka stavby spevnených plôch(Magistrát hl.m. SR Ba) a tiež dozorujúceho orgánu Obvodného úradu pre dopravu a mestskú komunikáciu Bratislava
2008-2010 Definitívne zastavenie územného a stavebného konania SÚ MČ BA - Ružinov vo veci stavby „Polyfunkčný objekt Záhradnícka ulica“
24.04.2009 Petícia občanov za zachovanie verejného parku a parkoviska, proti akejkoľvek výstavbe v stabilizovanom území na Úrad vlády, odstúpená vládou SR na Magistrát BA, primátor Ftáčnik predmetnú petíciu nepredložil do zastupiteľstva a postúpil ju listom zo dňa 4.5.2009 na Mestskú časť Ružinov starostovi Drozdovi. Predmetná petícia nebola doriešená ani mestským kontrolórom hl. m. SR Bratislavy Šinálym
9.5.2012 Odovzdaná petícia občanov za otvorenie verejného parkoviska na Záhradníckej ulici v Bratislave starostovi Pekárovi, nesplnené požiadavky občanov trvajú doteraz
23.5.2012 Otvorenie parkoviska, oklamanie verejnosti aj spoločnosti Danicon Holding - zavádzanie zo strany starostu Pekára
2014 ZO na základe rokovaní a po vzájomnej dohode so spoločnosťou Zelenka a.s. (majiteľ pozemkov pod parkoviskom) súhlasilo so zámenou pozemkov (výmena parkoviska na Záhradníckej za parkovisko na „Miletičke“). za predpokladu dodržania stanoviska ZO
2.2.2015 Predmetná zámena príslušných pozemkov na rokovaní Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy (ÚPŽPaD –odborný poradný orgán MZ, členovia: Patrik Guldan – predseda, Slavomír Drozd-člen,Mgr.Martin Ferák-člen,Mgr.Jozef Matúšek-člen,Ing.Katarína Šimončičová-člen ) bola hlasovaním prítomných členov-poslancov jednohlasne schválená so súhlasným odporúčaním na prerokovanie na Mestskom zastupiteľstve. Zápis z porady sa nachádza na Organizačnom oddelení MČ BA-Ružinov
17.03.2015 Miestna rada (poradný orgán starostu, členovia menovite: Dušan Pekár – starosta, Mgr. Martin Pener -zástupca starostu, Ing. Juraj Hagara - prednosta, Ing. Peter Hrapko - člen, Tatiana Tomášková - člen, PhDr. Patrik Guldan - člen, Mgr. Martin Lazík - člen, Ing. Günter Furín - kontrolór na svojom zasadnutí z nepochopiteľných dôvodov nezobrala do úvahy odporúčanie odbornej komisie (ÚPŽPaD) a neodporučila MZ príslušnú zámenou pozemkov. Následne na zasadnutí MZ MČ BA – Ružinov poslanci predmetnú zámenu neschválili.
Zodpovední za tento stav sú všetci členovia miestnej rady, najmä však nezávislý poslanec P.G., ktorý ako predseda ÚPŽPaD nehájil stanovisko odbornej komisie, a kontrolór G.F., ktorý svojimi vystúpeniami v diskusii spochybnil vážnosť a odporúčania odbornej komisie. Dôkazový materiál – zvukový záznam a zápis z Miestnej rady sa nachádzajú na Organizačnom oddelení MČ BA – Ružinov.
ZO má zato, že sa jedná o podozrenie z prečinu vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa vo verejnej záležitosti (negovanie odporúčaní odbornej komisie – nepodporenie jednohlasne schválených odporúčaní odbornej komisie, ktoré sú v súlade so záujmom občanov MČ).
2014-2015 Neúspešný proces výmeny pozemkov za parkovisko pri Trhovisku Miletičova MiZ MČ BA-Ružinov
11.11.2015 Starosta Ružinova Pekár podpísal súhlas s „drobnými prácami – oplotením pozemku“ bez poskytnutia náhradných parkovacích miest
9.9.2015 Spoločnosť Zelenka, a. s. v zastúpení Mazorom prestala bez udania dôvodu reagovať na komunikáciu so ZO
26.04.2016 V ranných hodinách spoločnosť Zelenka a.s. v zastúpení Mazorom zamedzila prístup na verejné parkovisko na základe vydania oznamenia-súhlasu na drobné práce (oplotenie pozemku) na pozemkoch parc.č.10800/66, 10800/67 v katastrálnom území Nivy, Bratislava II. vedené na LV č. 3897 príslušným stavebným úradom miestnej časti Ružinov. Týmto skutkom vznikol protiprávny stav, chaos a neporiadok v statickej a dynamickej doprave, ktorý dodnes príslušná obec neriešila (hrubé porušenie normy STN 736110).
Obec v súlade s právnymi predpismi uvedenými v upozornení okresného prokurátora mala bezodkladne odstrániť protiprávny stav. Miestny úrad do dnešného dňa neodstránil protiprávny stav v súvislosti so zamedzením prístupu na parkovisko.
25.05.2016 Elektrocomp s.r.o. (žiadateľ) začal rozkopávkové práce bez právoplatne vydaného rozhodnutia MČ BA-Ružinov. Aktivita poslanca Mgr. Jozefa Matúšeka za obvod Starý Ružinov zastavila príslušné vykopávkové práce na predmetných pozemkoch.
26.05.2016 Spoločnosť Zelenka, a.s. bez oznámenia opätovne uzatvorila verejné parkovisko
26.05.2016 Zastupiteľstvo MČ BA - Ružinov na podnet poslanca Mgr. Jozefa Matúšeka riešilo
uzatvorenie parkoviska, ako mimoriadnu udalosť, ktorá dodnes zostala nevyriešená.
05.-08.2016 ZO podalo na všetky možné verejné a štátne inštitúcie žiadosti o prednostne
zrýchlené riešenia podnetov, sťažností, trestných oznámení a pod., ktoré sú stále v
riešení
08.2016 Uzavreté predmetné verejné parkovisko chátra t.j. zarastá burinou a množstvom neodtekajúcej dažďovej vody, vlastník spevnených plôch a správca súčasti cestnej komunikácie nemá záujem o vyriešenie predmetného stavu
09.2016 Petícia občanov za záchranu verejného parkoviska - parku vrátane rokovaní na Magistráte Bratislavy. Spoločné rokovania zástupcov ZO s poslancami obce Ružinov a hl. m. SR Bratislavy

Odpovedať
5.9.2016 11:33 Iľja Gogora

Pridať príspevok
Meno *:
Váš email:
Text *:
 
 /2 >> nasledujúci


Image in photogallery

Zľavy a akcie - nedajme sa oklamať (43)
22.1.2020 17:00 | Sandra Vychlopenová

Image in photogallery

Etika v štátnej a verejnej správe (123)
17.1.2020 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Politici a novinári v reklame, áno či nie? (122)
15.1.2020 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Ako žijú dospelí mentálne postihnutí ľudia? (257)
10.1.2020 17:00 | Sandra Vychlopenová


Image in photogallery

Zvýši magistrát poplatky v domovoch dôchodcov? (522)
8.1.2020 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Bratislava očami hlavných architektov (194)
3.1.2020 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Slovensko pred voľbami 2020 (227)
1.1.2020 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Reklamácie – nielen vianočné (262)
27.12.2019 17:00 | Sandra Vychlopenová


Image in photogallery

Oliver Andrásy nielen o Bratislave a sviatkoch (495)
25.12.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Dočkáme sa novej politickej kultúry v NR SR (449)
20.12.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti v BA (401)
18.12.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Osamelé Vianoce (1274)
13.12.2019 17:00 | Sandra Vychlopenová


Image in photogallery

Dodnes nemáme systémový monitoring stavu životného protredia. Iniciatíva to chce zmeniť.  (1281)
11.12.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Architekti J.M. Bahna a Tomáš Berka na tému bratislavské vily (1237)
6.12.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Psík ako vianočný darček (389)
4.12.2019 17:00 | Sandra Vychlopenová

Image in photogallery

Čo nám dáva prihraničná spolupráca? (1597)
29.11.2019 17:00 | Jozef Hübel


Image in photogallery

Český dom - nová kvalita česko-slovenských vzťahov (442)
27.11.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Sad Janka Kráľa v Petržalke čaká revitalizácia. Prebehne bez problémov? (459)
22.11.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

Chýbajú samospráve peniaze? (457)
20.11.2019 17:00 | Jozef Hübel

Image in photogallery

30 rokov od Nežnej revolúcie (540)
15.11.2019 17:00 | Jozef Hübel123...23 >>

Pripravujeme

NOVÉ MESTO Rozpočtové provizórium a štart parkovacej politiky
SAMOSPRÁVA Ako spolupravujú v Bratislave mestské časti, mesto a župa?
ETIKA V REKLAME - Môžu v reklame účinkovať politici a novinári?
AUTOMOBILIZMUS - Vychovávame dostatok kvalifikovaných odborníkov pre potreby praxe?

10 dôvodov - prečo sledovať TV Bratislava

1. Regionálne informácie sú na prvom mieste. Sme blízko k ľuďom.
2. Slúžime verejnosti
3. Pestujeme regionálnu identitu a máme integračnú funkciu
4. Analyzujeme, hľadáme odpovede, témy riešime detailnejšie ako národné médiá
5. Pomáhame ľuďom meniť svet k lepšiemu a to začína na miestnej úrovni
6. Informujeme pravdivo, to sa dá ľahko overiť - stačí sa pozrieť z okna
7. Program vyrábame každý deň - vždy sa oplatí sledovať TV alebo archív
8. TV je dostupná všade: v lineárnych sieťach i online na internete
9. Záujem o regionálne vysielanie rastie aj vplyvom internetu a sociálnych sietí
10. Televíziu sledujú zo zodpovednosti - majú radi svoje mesto a krajinu.

Komerčná spolupráca


© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam