Víťazný návrh pre Živé námestie opäť po desaťročiach zjednotí Kamenné námestie, Námestie Nežnej revolúcie a Námestie SNP

8.4.2021 10:42 | Zdroj: Magistrát HM SR

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili víťazný návrh medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorý ukazuje, ako bude vyzerať nové Živé námestie. Ide o najväčší centrálny priestor v hlavnom meste tvorený tromi námestiami: Kamenné námestie, Námestie Nežnej revolúcie a Námestie SNP. Vďaka obnove sa tento verejný priestor po desaťročiach opäť zjednotí, a  pritom si každé námestie zachová vlastnú atmosféru. Projekt je výsledkom dlhodobej participácie s obyvateľmi. V obnovenom priestore pribudne o tretinu viac zelených plôch. Novú podobu Živého námestia bude tvoriť nemecký tím s  medzinárodnými skúsenosťami -  Atelier Loidl Landscape Architects Berlin a  štúdio BPR Dr. Schäpertons Consult.  

Z medzinárodnej architektonickej súťaže formou súťažného dialógu vzišiel po približne ročnej práci návrh, ktorý dnes tri námestia v  centre mesta zjednocuje, ponúka kvalitnejší priestor pre stretávanie sa ľudí, rieši dopravnú situáciu, aj klimatické nároky.  

Spomedzi štvorice súťažných tímov, ktoré vlani v lete uspeli v  prvom kole súťažného dialógu  architektonickej súťaže, porota vybrala ako najlepší návrh nemeckého ateliéru Loidl Landscape Architects Berlin v spolupráci s BPR Dr. Schäpertons Consult.  

Verejný priestor ovplyvňuje to, ako sa ľudia k sebe správajú a od toho, ako sa ľudia k sebe správajú závisí atmosféra v našom meste. Živé námestie, najväčší verejný priestor v centre mesta, nebol rekonštruovaný od 70-tych rokov minulého storočia s výnimkou Klobučníckej ulice a okolia Starej tržnice. Preto som rád, že ho obnovujú špičkoví odborníci na krajinnú architektúru a dopravu. Tento návrh presne odzrkadľuje princípy, na ktorých tvoríme nové miesta Bratislavy – bezbariérovosť, reakcia na klimatickú krízu, úcta k historickým vrstvám. víťazný návrh umožňuje, aby sme v budúcnosti kvalitný priestor rozšírili ďalej do okolia námestia a aj do ďalších častí mesta,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. 

Kvalitné prevedenie námestí bez bariér 

Živé námestie je dôležitý verejný priestor, kde sa na jednom mieste nachádzajú pešie ťahy, cyklodoprava, verejná doprava aj individuálna automobilová doprava. Návrh prináša viaceré zmeny pre komfortnejšie fungovanie v spoločnom priestore. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia, čím sa zásadne zlepší zážitok z pobytu. 

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí s rozlohou takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. 

Všetky detaily návrhu ako sú povrchy, mobiliár a jeho materiálové prevedenie vychádzajú z princípov a štandardov opísaných v Manuáli verejných priestorov. Pre bezprostredné okolie historického jadra (pamiatkovej rezervácie) sa ráta s použitím kamennej dlažby na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších. Dizajn prvkov mobiliáru je koherentný, výber materiálu a farieb je v zmysle manuálu - oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou. 

O tretinu viac zelených plôch 

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň a modernými spôsobmi tak smerujú k zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prinášajú zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. 

Plocha so zeleňou sa na námestí rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. Návrh prináša nové vzrastlé stromy na každé z troch námestí a ráta s menšou časťou ihličnatých stromov, ktoré zabezpečia príjemnejší pocit z pobytu aj v období, keď listnaté stromy budú opadané. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie, ktorý vodu zároveň udrží v podzemí priestoru pre potreby stromov a pomalé odparovanie.  

 Víťazný návrh počíta s novým usporiadaním dopravy 

Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa napríklad počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.  

Takmer dve tretiny automobilovej dopravy, ktorá dnes prechádza Špitálskou ulicou, je tranzitnou dopravou. Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a návštevníkov centra mesta, či nevyhnutné zásobovanie. Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa Špitálska ulica odbremení o väčšinu áut a utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta. Nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov. 

Doprave pomôže efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a v poslednej fáze obnovy Živého námestia vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia.  

Dlhodobo plánované sprevádzkovanie podzemných garáží na Kamennom námestí vytvorí navyše parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia a kapacita týchto podzemných miest pomôže odbremeniť aj okolité historické ulice.  

Podzemné garážové miesta sú dimenzované na viac ako trojnásobok parkovacích miest, ktoré sú dnes na celom Námestí. Počíta sa s tým, že novovzniknuté parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom centra mesta.  

Presunú sa sem aj parkovacie miesta z ulíc v okolí Živého námestia, čo umožní postupne zlepšiť aj profil týchto historických ulíc. Tieto dnes kvôli parkovacím miestam nie je možné dopĺňať o zeleň, čo by pomohlo zmeniť ich profil na príjemnú obytnú zónu. 

Akcent na fasády budov, ktoré odzrkadľujú históriu a rozvoj hlavného mesta 

Architekti upozorňujú, že  človek prechádzajúci cez Živé námestie dnes málo vníma okolostojace budovy, ktoré z architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Na vrchu Námestia SNP je to kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a 18. storočia, budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z roku 1912, alebo 30-te roky minulého storočia na spodnej časti námestia budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka a po stranách budovy funkcionalistických Družstevných domov od Emila Belluša. V strede prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga a najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a hotela Kyjev od Ivana Matušíka.  

Návrh preto pracuje so zeleňou aj osvetlením tak, aby tieto budovy mohli vyniknúť. Rešpektuje stromoradia po obvode námestia a novú výsadbu prispôsobuje prehľadnosti námestia. 

Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán  

Dôležitou súčasťou návrhu je riešenie okolia existujúceho pilieru Živého námestia, ktorým je Pamätník SNP. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Pamätník tak bude prístupnejší z viacerých strán a viditeľnejší. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu. 

Pre Kaplnku sv. Jakuba architekti zase navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a histórie tohto miesta prostredníctvom priehľadného pochôdzneho povrchu s bezbariérovým bočným vstupom. 

 Zapájanie ľudí od prvej fázy 

 Obyvatelia boli zapojení do tohto projektu od samého začiatku, nielen počas prípravy podkladov, ale aj počas samotnej súťaže. Už v úvode projektu prebehla participácia, do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc respondentov. Informácie z dotazníka doplnili fokusové skupiny. Zanalyzovali sme vyše 400 podnetov z projektu Odkaz pre starostu, uskutočnila sa konferencia s témou bezpečnosti v meste. 

 Je dôležité aby pri tak komplexnom zadaní, boli vypočutí zainteresovaní na tomto námestí, a architekti mali konštruktívne vstupy. V rámci dialógu sa to podarilo a architekti dostali podnety od viac ako 40 zástupcov obyvateľov, majiteľov okolitých prevádzok, zástupcov inštitúcií v okolí a tiež odborníkov na dopravu, verejný priestor a zeleň, historikov, dedičov autorských práv pamätníka SNP, zástupcov Krajského pamiatkového úradu a zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,“ povedal Peter Lényi z Metropolitného inštitútu Bratislavy.  

Okrem participácie a súťažného dialógu tiež prebehol zber dát o stave zelene a stromov, analýza dát o peších ťahoch chodcov, dopravnom značení, o počte áut či cyklistov aj o otváracej dobe prevádzok. 

Pred vyhlásením súťaže sa na Živom námestí na základe zozbieraných vstupov urobilo viacero rýchlych zmien, ktoré pomohli priestor zlepšiť ešte pred súťažou. Odstránili sme viac ako 100 bariér v priestore, z toho 34 reklamných plôch, zjednotili sme prvky mobiliáru ako cyklostojany alebo smetné koše.  

Vďaka odstráneniu živých plotov po stranách predpolia pamätníka SNP sa zvýšila priehľadnosť a tým aj bezpečnosť na námestí. Pribudlo dočasné verejné osvetlenie na najtmavšie časti námestia. Hlavné mesto zrušilo v priestore všetky parkovacie miesta pre svojich zamestnancov.  

 Prvý súťažný dialóg  na Slovensku  

 Architektonickú súťaž hlavné mesto a MIB vypísali formou súťažného dialógu. Vďaka tomu mohli architekti v priebehu súťaže pracovať na návrhoch nielen na základe dopredu definovaného zadania, ale aj zakomponovať odporúčania porotcov, expertov a lokálnych aktérov.  

Živé námestie bola vôbec prvá súťaž na Slovensku, kedy bol použitý súťažný dialóg ako forma architektonickej súťaže . 

V prvej fáze sa do súťaže zapojilo 23 tímov z 8 krajín sveta, z ktorých v súťažnom dialógu na tvorbe návrhu v poslednom polroku pracovali 4 najlepšie tímy (Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult z Nemecka, tím Sadar + Vuga d.o.o. zo Slovinska, REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS z Nemecka a český tím Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT). 

O víťaznom ateliéri 

Nemecký ateliér Atelier Loidl Landscape Architects Berlin založil v Berlíne Prof. Hans Loidl v roku 1986. Projekty ateliéru si zakladajú na tom, aby zvyšovali sociálnu hodnotu priestoru, aby v nich vytvorili miesta na stretnutia, trávenie času aj pokojné zóny a priestor na relax. Realizovali návrhy nových alebo obnovených verejných priestorov po celej Európe.  

Tím v roku 2015 vytvoril dnes už preslávený park Gleisdreieck Westpark v Berlíne. Ide o projekt na predtým nevyužívanom území medzi dvomi mestskými štvrťami, ktorý dnes priťahuje obyvateľov zo širokého okolia. V Hamburgu na rieke Labe vytvorili umelý polostrov z piesku, Baakenpark, ktorý sa stal zeleným stredom východnej časti HafenCity. (Ocenený v roku 2019 Cenou nemeckej krajinnej architektúry.) BPR Dr. Schäpertons Consult je nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dopravné stavby. 

O projekte

Projekt Živé námestie iniciovali Aliancia Stará Tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021 a Laboratórium architektúry krajiny. Neskôr si ho osvojilo Hlavné mesto Bratislava. Pôvodný projekt je spoločným výstupom projektu Shared Cities: Creative Momentum, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa, a Národného projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, operačný program Efektívna verejná správa, podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Niektoré výstupy projektu Živé námestie boli spolufinancované z Fondu na podporu umenia.Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

 /1 >> nasledujúci


NAJNOVŠIE VIDEÁ

                                                                          Celý archív

Image in photogallery

Voľné verejné sedenie Sadni si! už po tretíkrát v hlavnom meste (66)
7.5.2021 11:47 | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Image in photogallery

Bratislavský kraj bude mať ďalšie očkovacie miesto. Župa ho otvára už zajtra  (80)
6.5.2021 12:53 | Zdroj: BSK

Image in photogallery

Predstavitelia totalitného režimu prídu o štedré dôchodky (70)
6.5.2021 10:42 | Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Image in photogallery

Vráťme mestám práva (62)
5.5.2021 11:56 | zdroj: Únia miest Slovenska

Image in photogallery

Do Vtáčieho maratónu sa tento rok môže zapojiť každý (68)
5.5.2021 11:51 | Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku

Image in photogallery

Súťaž na autá v BVS priniesla výraznú úsporu (63)
5.5.2021 11:48 | zdroj: BVSNOVINKY Z TV BRATISLAVA

Image in photogallery
Dokázali sme sa tu udržať krásnych 14 rokov! (488)
26.2.2021 10:49 | Simona Halamíčková
TV Bratislava, najväčšia regionálna televízia na Slovensku, oslavuje tento rok svoje 14. narodeniny! Február 2007 sa zapísal do histórie svojím vstupom do médií po získaní licencie pre televízne vysielanie. Rok 2007 poznamenal novinkami celé Slovensko i svet. Tento rok priniesol v IT ...


Image in photogallery
Minulý rok v TV Bratislava - najmä nové tváre (1072)
19.1.2021 23:34
Minulý rok priniesol TV Bratislava mnoho zmien. Za úspešnosťou a dlhoročným pôsobením na trhu vďačíme dobrým vzťahom. Tie sme prehĺbili v našej redakcii, keď sme poskladali nový tím ľudí, ktorí žijú televíziou a mediálnym dianím. Skladá sa z rôznych typov osobností z rôznych kútov Slovenska.TV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlistTV Bratislava, Prokopova 1, 851 01 Bratislava
redakcia@tvba.sk, produkcia: 0903 638 686

TV Bratislava je držiteľom licencie pre televízne vysielanie TD 142/2014.

TOPlist© Copyright 2011 Televízia Bratislava | Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam